معتقدم با برنامه ریزی کاربردی می توان به قله های علمی رسید

معتقدم با برنامه ریزی کاربردی می توان به قله های علمی رسید

به گزارش دارانیوز:اعتبارات دولتی به تنهایی جوابگوی مسایل دانشگاهی نیست و باید کلیه دانشگاه ها یک منبع درآمد پایدار ایجاد کنند و ارتباط صنعت و معدن می تواند نقش مهمی در این امر داشته باشد. دکتراحمدی گفت: آذربایجان شرقی یک استان صنعتی است و بنابر این برنامه ریزی و مدیریت آن باید متقاوت تر از

قربان احمدی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد مرندمعرفی نمود

قربان احمدی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد مرندمعرفی نمود

به گزارش دارانیوزر: دکتر میرزایی رئیس واحد مرند ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دکتر علی رضاپور در معاونت آموزشی دکتر قربان احمدی را به عنوان معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند معرفی نمود. دکتر حمید میرزایی  ضمن تقدیر از زحمات یک ساله دکتر رضاپور و با اشاره به پیشرفت های حاصله در طی