سنگ تمام ارومیه ای ها برای گرامیداشت حماسه ۹ دی

سنگ تمام ارومیه ای ها برای گرامیداشت حماسه ۹ دی

داراخبر،شور و حرارتی که امروز در مصلای ارومیه برپا بود چیزی از آن راهپیمایی تاریخی هفت سال گذشته کم نداشت. هر چند در این سال ها بسیاری دست به دست هم داده بودند تا مردم این حماسه تاریخی را به فراموشی بسپارند اما تقدیر الهی است که این روز برای همیشه در تاریخ کشور ماندگار شود.