جوانگرایی شرط تداوم حیات سیاسی و توفیق اصولگرایی

جوانگرایی شرط تداوم حیات سیاسی و توفیق اصولگرایی

داراخبر،بسیاری معتقدند که عدم جوانگرایی لازم در جریان اصولگرایی سبب شده تا انتخابات مجلس دهم برای این جریان نتایج مورد نظر را در پی نداشته باشد؛ و از سوی دیگر بیم کندی و انفعال در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نیز برای این جریان پدید آید.