ای گـُرگِ گـُرُسنـه بوی خون تا کِی؟

ای گـُرگِ گـُرُسنـه بوی خون تا کِی؟

به گزارش دارانیوز: سیاوش امیری، ادیب معاصر کشور، در مورد جنایات رژیم اشغالگر قدس شرعری سروده است که در زیر از نظر بگذرانید. هان ای سگ هـار و گـُرگ دَرَنّـده ای هستی ات از نِجـاست آکنده نَحـس و نَجـِس و پلـیـد کـرداری ای مظـهـر نفــرت و ستـمـکاری بـا وَق وَق و زوزه های بـیـهـوده هرگـز