«زنگه‌زور» و آینده ژئوپلتیکی ایران

«زنگه‌زور» و آینده ژئوپلتیکی ایران

به گزارش داراخبر،کریدور زنگه‌زور که آذربایجان با هدایت ترکیه، رژیم‌صهیونیستی و در سطح کلان‌تر ناتو، به دنبال ایجاد آن است به دلیل طول کوتاه ۴۱ کیلومتری‌اش چندان توسط چین و روسیه جدی گرفته نشده است. پکن و مسکو باید نسبت به خطرات دست پایین ارزیابی‌شده این کریدور، با توضیحات ایران که از فاصله نزدیک با