مسئولین ما به مناطق محروم توجهی ندارند

مسئولین ما به مناطق محروم توجهی ندارند

به گزارش دارانیوز:حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در حاشیه بازدید و دیدار مردمی مناطق فرمان آباد ، کوی شهید چرمی و شهرک ولیعصر مرند در گفتگویی اظهار داشت : قشر کم در آمد جامعه ما لطمه های زیادی خورده اند و همیشه از خدمات شهری مورد نیاز محروم مانده اند . وی در