آقایان  شورای شهر ؛ مردم تا کی صبر کنند؟

آقایان شورای شهر ؛ مردم تا کی صبر کنند؟

یکی از نهاد های مدنی کشور شوراهای اسلامی شهر و روستا محسوب می شوند و مردم با انتخاب نمایندگان خود به شکل غیر مستقیم در مدیریت شهر و روستاها مشارکت دارند. انتخاب افرادی که نماینده ی واقعی مردم باشند ، نقش مهمی در توسعه ، عمران ، آبادانی و پیشرفت شهر دارد؛ مردم شریف مرند