محصول زعفران تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان:

محصول زعفران تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت

داراخبر،مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: پس از بررسی و مکاتبات طولانی و زحمات سازمان جهاد کشاورزی استان، این امر برای کشاورزان زعفران کار تایید شده و زعفران استان تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت و تعرفه‌ها در سیستم بارگذاری شده است.