شهرداری مرند،چراسالن باستانی را دراختیار هیئت شهرستان قرارنمی دهد؟

شهرداری مرند،چراسالن باستانی را دراختیار هیئت شهرستان قرارنمی دهد؟

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان مرند:درخواست میزبان منطقه ای پهلوانک های کشوری را نموده بود. به گزارش دارانیوز:رئیس اداره ورزش و جوانان مرندگفت: مدیریت جدید هیئت پهلوانی و ورزش‌ زورخانه‌ای مرند بهترین انتخاب جهت ارتقاء وساماندهی ورفع مشکلات این هیئت می باشد. نجاری افزود: امید می‌رود با تعامل و همکاری اعضای این هیئت و استفاده