آخرین بودجه دولت روحانی امروز در مجلس

آخرین بودجه دولت روحانی امروز در مجلس

داراخبر،حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز برای تقدیم آخرین بودجه دولت خود روانه بهارستان می‌شود تا در مورد کلیات سیاهه دخل و خرج دولت، با نمایندگان سخن بگوید.