دانشجویان باید حساس به مسائل کشور و مطالبه‌گر باشند/ چگونه برای پرداخت حقوقهای نجومی بودجه دارند

دانشجویان باید حساس به مسائل کشور و مطالبه‌گر باشند/ چگونه برای پرداخت حقوقهای نجومی بودجه دارند

داراخبر،محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند وجلفا گفت:دانشگاه نباید از تحلیل و بررسی مسائل مهم کشور دور بیفتد و دانشجو باید مطالبه‌گر باشد و حرف‌های خود را باید به طور واضح وصریح وبدون پرده بیان کند.