تنش آبی در ۸۰۰ شهر کشور
معاونت فنی و مهندسی آبفای کشور؛

تنش آبی در ۸۰۰ شهر کشور

معاونت فنی و مهندسی آبفای کشور با بیان اینکه اکنون در ۸۰۰ شهر کشور با تنش آبی مواجه هستیم، گفت: دولت سیزدهم برای کاهش تنش آبی با اجرای طرح های در دست اقدام قدم های اساسی بردارد.