طرح جذب همیاران محیط زیست در مدارس استان
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز :

طرح جذب همیاران محیط زیست در مدارس استان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز از طرح مشارکت دانش‌آموزان در در طرح جذب همیاران محیط ریست «یا هدف پیشبرد اهداف زیست محیطی» در سال جاری تحصیلی خبر داد.