اتمام گازرسانی در کلان شهر تبریز اعلام می شود

اتمام گازرسانی در کلان شهر تبریز اعلام می شود

داراخبر،رئیس بهره برداری گاز مرکز استان با اشاره به عملکرد مطلوب گازرسانی در سال گذشته گفت: در سال ۹۸ بیش از ۱۷ هزار و ۸۲۵ مشترک در کلان شهر تبریز تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته و درصد بهره مندی شهری و روستایی این شهربه ۹۹/۹۹ افزایش یافته است. خسرو آریان پور افزود: در سال گذشته