آمارهای غلط رئیس دولت در روز دانشجو +سند

آمارهای غلط رئیس دولت در روز دانشجو +سند

داراخبر،اگر منظور رئیس جمهور بودجه عمرانی محقق شده بوده نه مصوب، که در این خصوص باید گفت، مقایسه بودجه عمرانی محقق شده سال ۹۱ با رقم پیشنهادی ۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶ از اساس غلط است و دولت روحانی در تحقق بودجه های عمرانی عملکرد ضعیف تری نسبت به دولت های قبل داشته است.