بازخوانی غائله 20تیر 78 دانشگاه تبریز

بازخوانی غائله 20تیر 78 دانشگاه تبریز

 این حادثه دست های پنهان آشکاری! نیز داشت. کسانی که احساسات دانشجویی را بهانه کردند برای بروز کینه و عداوت خود از نظام جمهوری اسلامی. مقام معظم رهبری در سخنرانی تاریخی خود در همان ایام، با دلجویی از دانشجویان با اشاره به حمله به کوی دانشگاه تهران فرمودند: «این حادثه تلخ – حمله به خوابگاه