رئیس شورای شهری که وقت برای مصاحبه ندارد

رئیس شورای شهری که وقت برای مصاحبه ندارد

دارانیوز: در ده روز گذشته تلاش کردیم درزمینه زمین خواری با رئیس شورای اسلامی شهر مرند ، جناب آقای علی روکا مصاحبه ای داشته باشیم که متاسفانه ایشان وقت کافی برای مصاحبه نداشته اند وهرزمان که با ایشان تماس گرفته شد ایشان یا در جلسه تشریف داشتند یا وقت نداشتند.