شبستر بیشترین درصد جمعیت سالمند آذربایجان‌شرقی را دارد

شبستر بیشترین درصد جمعیت سالمند آذربایجان‌شرقی را دارد

مدیر سلامت جمعیت و خانواده دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیشترین سهم جمعیت سالمندی آذربایجان شرقی اختصاص به شهرستان شبستر دارد که ۱۷ درصد جمعیت این شهرستان را شامل می شود و شهرستان چاراویماق نیز کمترین درصد جمعیت سالمند استان را دارد.