نقش رسانه ها در توسعه وپیشرفت شهرمرند

نقش رسانه ها در توسعه وپیشرفت شهرمرند

به گزارش دارانیوز:حتما شنیده اید که از قدیم گفته اند جوجه را آخر پاییز می شمارند . شاید این روز ها همان روزی باشد که شهروندان بایدبه شمارش و دقت نظردر جوجه ی عملکرد شهرداریها پس از فصل عمرانی بپردازند. شهرداری شهرمرند یکی از نهادهای خدمت رسانی است که سابقه چندین دهه در ارائه خدمات