افزایش اعتماد و همکاری مردم مهمترین سرمایه اجتماعی پلیس 

افزایش اعتماد و همکاری مردم مهمترین سرمایه اجتماعی پلیس 

به گزارش داراخبر ، سردار محمدی” در مراسم صبحگاه هفته انتظامی با بیان اینکه شعار هفته انتظامی “شهروند قانون مدار – پلیس خدمتگزار” است، گفت:آنچه در حوزه تبیینی ماموریت و نقش پلیس خدمتگزار حائز اهمیت است و با نگاه ویژه ای باید به آن نگریست؛ تقویت قوای اعتقادی و معرفتی نیروی انسانی معتقد و متعهد