آغاز عملیات اجرای بهسازی جداول در سطح شهر مرند
توسط معاونت خدمات شهری شهرداری مرند صورت گرفت ؛

آغاز عملیات اجرای بهسازی جداول در سطح شهر مرند

اجرای عملیات کف سازی جداول با هدف بهسازی و نوسازی سیستم دفع آبهای سطحی پیاده روهای خیابان های شهید رنجبری، طالقانی و شهید رجایی مرند در حال اجراست