سمت و سوی اقتصادی مجلس دهم چه خواهد بود؟

سمت و سوی اقتصادی مجلس دهم چه خواهد بود؟

به گزارش داراخبر،با انتشار فهرست داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای نمایندگی مجلس از سوی هیأت های اجرایی، یک گام به گمانه زنی ترکیب مجلس دهم نزدیک شدیم. با فرض تأیید صلاحیت همین افراد می توان پیش بینی کرد نمایندگان مردم در آینده چه سمت و سویی در حوزه های مختلف از جمله مسائل اقتصادی خواهند