اخلاقی مدیرعامل جدید شرکت پگاه سلماس شد

اخلاقی مدیرعامل جدید شرکت پگاه سلماس شد

گزارش خبرنگار داراخبراز سلماس،محمد اخلاقی به عنوان مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پگاه سلماس انتخاب شد. در این مراسم  اخلاقی مدیرعامل شرکت کشت وصنعت پگاه سلماس در مورد برنامه های آتی خود در این شرکت گفت:فاز اول شرکت کشت و صنعت پگاه سلماس به اعتبار۵۰۰میلیارد ریال که هم اکنون ۵۰درصد آن هزینه شده است بنده