درخشش شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در هیجدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران
هیجدهمین دوره همایش مدیریت سبز

درخشش شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در هیجدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در هیجدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران بعنوان دستگاه اجرایی برتر کشور از طرف جامعه جهانی سبز و انجمن مدیریت سبز ایران معرفی شد.