همایش علمی و تخصصی اقتصاد مقاومتی– مدیریت جهادی

همایش علمی و تخصصی اقتصاد مقاومتی– مدیریت جهادی

به گزارش دارانیوز، در این همایشکه با حضور اعضای شورای اداری واعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا ، شهرداران ودهیاران شهرستان شبستر وبا حضور کار شناسان حوزه اقتصاد و مدیریت برگزار شد، بر ضرورت توجه هر چه بیشتر تمامی اقشار به موضوع اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی تأکید شد. دکتر سعید مشکینی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی