سمینار آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد

سمینار آموزشی طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد

به گزارش دارانیوز:سمینارآموزشی طرح تکریم ارباب رجوع با هدف افزایش دانش کارکنان در زمینه مبنای نظری طرح تکریم ، نحوه پاسخگویی و اطلاع رسانی ، ایجاد نگرش مثبت در برخورد مناسب با ارباب رجوع در شرکت گاز استان  برگزار شد . بر اساس این گزارش ، کارشناس این سمینار یکروزه ضمن ارایه مباحث مرتبط با