بدهی های عالم آرا(لامپ تصویری) تصویه می شود؟

بدهی های عالم آرا(لامپ تصویری) تصویه می شود؟

به گزارش داراخبر، معصومه پاشایی نماینده مردم مرندوجلفا  عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در صفحه تلگرام منتسب به خود  نوشت: مژده به سهامداران شرکت عالم آرا(لامپ تصویری) با پیگیری های انجام یافته وپس از بازدید میدانی وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی ، مشکل ۱۲ساله شرکت عالم آرا در رابطه با بدهی ارزی حل