توهین و تحقیر، ویژگی جدایی ناپذیر هاشمی است

توهین و تحقیر، ویژگی جدایی ناپذیر هاشمی است

داراخبر،عبدی می‌نویسد: توهین و تحقیر دیگران و استفاده از الفاظ و گفتمان متناسب با آن، ویژگی جدایی‌ناپذیر آقای هاشمی شده و اگر مصاحبه او مورد مطالعه قرار گیرد فقط در یک بخش آن، بیش از صد بار از «من» و کلمات مترادف آن استفاده شده است.