بر چه معیار و اساسی می خواهید در مدیریت شهرداری تغییراتی انجام دهید؟

بر چه معیار و اساسی می خواهید در مدیریت شهرداری تغییراتی انجام دهید؟

به گزارش داراخبر-علی امامعلیزاده- اعضای محترم شورای اسلامی شهرمرند همانگونه که می دانید رسانه ها چشم و گوش مردمند خبرنگار رسانه داراخبر در کوچه وپس کوچه های شهر مطالبی را می شنوند که نیازمند تائید یا رد آن توسط مسئولین بخصوص نماینده گان ملت در پارلمان محلی مرند هست چه سید باقر حجازی باشد یا