کارگران تبریز کف و فریادهایی که ضجّه می شوند

کارگران تبریز کف و فریادهایی که ضجّه می شوند

به گزارش داراخبر؛کارگران کارخانه «کاشی تبریزکف مرند»، ماهها و سالها است که برای مطالبه حقوق عقب افتاده خود در خیابان ها و مقابل فرمانداری سرگردان هستند و ای کاش هایشان به یک رویا در زندگی تبدیل شده اند. اینبار تعدادی از کارگران تبریز کف با حضور در دفتر پایگاه خبری پیام مرند از تعطیلی کامل کارخانه