سونگون پلتفرم توسعه خوشه های صنعتی شمالغرب کشور
مدیرعامل شرکت مس سونگون آذربایجان

سونگون پلتفرم توسعه خوشه های صنعتی شمالغرب کشور

دکتر عباس زاده مدیرعامل شرکت مس سونگون آذربایجان به تشریح عزم و همت شرکت ملی صنایع مس ایران برای دستیابی به توسعه پایدار و تنوع سازی سبد معادن در شمالغرب کشور پرداخت.