اجرای غیر اصولی روکش آسفالت معابر مرندمتوقف شد
با دستورشهردار مرند :

اجرای غیر اصولی روکش آسفالت معابر مرندمتوقف شد

داراخبر،شهردار مرند در بازدید میدانی از نحوه آسفالت و لکه گیری محلات توسط پیمانکاران ، از ادامه اجرای غیر اصولی روکش آسفالت معابر شهر مرند جلوگیری خواستار رسیدگی فوری به موضوع شد و پس از احراز کوتاهی حکم به توقف اجرای آن داد.