خانواده شهدا چشم و چراغ ملت هستند و ساماندهی مزار شهداء کوچکترین کار در برابر صبر، استقامت و بردباری آنان است

خانواده شهدا چشم و چراغ ملت هستند و ساماندهی مزار شهداء کوچکترین کار در برابر صبر، استقامت و بردباری آنان است

دارانیوز:هاشمی حفظ ارزش های انقلاب و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید را از جمله مهمترین وظایف ورسالت آحاد گوناگون جامعه در مقابل شهداء دانست و افزود: در جهت ساخت ساماندهی گلزارهای شهدا و اختصاص اعتبار دین خودرابه این عزیزان ارائه خواهیم نمود.