حوزه تمدن و فرهنگ به سیاست ربطی ندارد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد؛

حوزه تمدن و فرهنگ به سیاست ربطی ندارد

داراخبر،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:حوزه تمدن و فرهنگ به سیاست ربطی ندارد و نگاه دولت به نگاه مرزهای سیاسی نیست و نباید آن را به بعد نظامی و سیاسی ربط داد.