بزرگ مردانی کوچک از جنس هنر
هنرمندانی کوچک با دلهای بزرگ

بزرگ مردانی کوچک از جنس هنر

به سراغ مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست نسیم همای رحمت تبریز آمدیم تا از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنا شویم.