مسجدی؛ قائم مقام مدیر عامل ارس شد

مسجدی؛ قائم مقام مدیر عامل ارس شد

به گزارش دارانیوز، محسن خادم عرب باغی در این حکم با تاکید بر انتظار ویژه دولت از منطقه آزاد ارس در زمینه جذب سرمایه گذار، گفته است: اشتغالزایی و کمک به اقتصاد ملی در کنار مسایل فرهنگی و گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است . وی افزوده است: ارس به عنوان دومین منطقه آزاد توسعه