فرهنگ مقاومت چیست؟

فرهنگ مقاومت چیست؟

به گزارش دارانیوز، در طول تاریخ همواره میان خیر و شر جنگ‌های فراوانی برافروخته شده و همواره جدال بی‌پایانی میان آنان بوده که همواره مقاومت جبهه خیر به بار نشسته و نتیجه‌بخش بوده است. در این میان علمای شیعی بر اساس آموزه‌های دینی و مذهبی خود همواره به مقاومت در برابر ظلم و جور پرداخته‌اند