جزئیات دستگیری شهردار بناب

جزئیات دستگیری شهردار بناب

داراخبر،در ادامه دستگیری‌ها در شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب شهردار این شهر به همراه دو کارمند دیگر شهرداری بناب دستگیر شدند.