نبودن آقایان مصباح و یزدی برای مجلس خبرگان خسارت است

نبودن آقایان مصباح و یزدی برای مجلس خبرگان خسارت است

رهبر معظم انقلاب فرمودند: برخی بزرگان هستند که رای آوردن و نیاوردن آنها هیچ خللی در شخصیت آنها ایجاد نمیکند،‌ آقایان یزدی و مصباح از این افراد هستند که حضور آنها در خبرگان باعث وزانت و نبودشان برای مجلس خبرگان خسارت است.