مرز نوردوز، شاهراه اساسی ارتباط ایران با آسیای میانه

مرز نوردوز، شاهراه اساسی ارتباط ایران با آسیای میانه

به گزارش دارانیوز:زاهد محمودی در مراسم تودیع و معارفه مدیر پایانه مرزی نوردوز با اشاره به اینکه بحث مرز مهم وکلان است، گفـت: فردی که از مرز وارد یک کشور می شود نگاه ویژه ای به مرز دارد و در این راستا رفتار و منش متولیان امر تاثیری شگرف در انعکاس فرهنگ و تمدن کشور