تعداد حوادث شغلی منجر به فوت در شرکت ملی نفت ایران صفر شد

تعداد حوادث شغلی منجر به فوت در شرکت ملی نفت ایران صفر شد

داراخبر: وزیر نفت، گزارش کاهش شاخص‌های حوادث در صنعت نفت را به رئیس‌جمهوری ارائه داد که بر مبنای این گزارش، در سال ۱۳۹۸ برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت کشور، تعداد حوادث شغلی منجر به فوت در شرکت ملی نفت ایران به عدد صفر رسیده است. در گزارش «کاهش شاخص‌های حوادث در صنعت نفت