حقوق کارگران را بر اساس واقعیت ها پرداخت کنید

حقوق کارگران را بر اساس واقعیت ها پرداخت کنید

داراخبر،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم داشتن نگاه واقع بینانه در افزایش حقوق کارگران، گفت: نرخ تورم واقعی، شرایط اقتصادی جامعه و محل زندگی کارگران در تعیین مزد کارگران باید مورد نظر واقع شود.