حضور موسسه رازی شعبه مرند در دومین کنگره بیمارهای انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوان
رئیس موسسه رازی شعبه مرند؛

حضور موسسه رازی شعبه مرند در دومین کنگره بیمارهای انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوان

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال غرب کشور (مرند)، از حضور این مجموعه به عنوان یکی از حامیان اصلی، در دومین کنگره بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوان، در محل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، خبر داد.