با گران فروشی و کم فروشی نان در شهرستان مرند چه اقدامی  انجام دادید ؟

با گران فروشی و کم فروشی نان در شهرستان مرند چه اقدامی انجام دادید ؟

به گزارش داراخبر- یوسف باقری -بررسی ها حکایت می کند نتایج تمامی بازدیدها و نظارتها در مورد گران فروشی و کم فروشی نان در شهرستان مرند منوط به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در شهرستان مرند دارد بطوری که کارشناسان اداره جهاد کشاورزی تخلفات صورت گرفته را ثبت و به این نهاد حکومتی ارجاع می دهند