خدا لعنت کند دستهایی را که می خواهند دانشگاههای ما را غیر سیاسی کنند!

خدا لعنت کند دستهایی را که می خواهند دانشگاههای ما را غیر سیاسی کنند!

داراخبر،آن‌طور که از بیانات رهبر انقلاب مشخص است، ایشان همواره بر فعالیت سیاسی دانشجویان تاکید داشته و از این مسئله حمایت ویژه کرده‌اند تا جایی که مخالفان این مسئله را با لحن تندی هشدار دادند که خدا لعنت کند کسانی را تلاش می کنند دانشجویان سیاسی نباشد.