رئیس کیک بوکسینگ wko آذربایجان شرقی منصوب شد

رئیس کیک بوکسینگ wko آذربایجان شرقی منصوب شد

با پیشنهاد صنوبری رئیس کیک بوکسینگ wko کشور و با صدور حکمی از سوی رئیس هیات انجمن های ورزش های رزمی استان آذربایجان شرقی، مهدی بیجان به عنوان رئیس کیک بوکسینگ wko استان منصوب شد.