بازوی اصلی تولید، بازرگانی است
مدیرعامل صنایع غذایی تغذیه سالم اوژن ؛

بازوی اصلی تولید، بازرگانی است

مدیرعامل صنایع غذایی تغذیه سالم اوژن گفت: بازرگانی بازوی اصلی تولید است. زیرا هر تولید کننده برای موفقیت باید بازرگانی قوی داشته باشد تا بازار را شناسایی، و متناسب با آن محصول تولید کند.