پشت پرده انحلال دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز
رئیس دانشگاه تبریز؛

پشت پرده انحلال دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز

رئیس دانشگاه تبریز گفت: اتحادیه‌ مرکزی دفتر تحکیم، انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز را اخراج و طی نامه‌ای این موضوع را به ما اعلام کرد و علت اخراج نیز، مواضع تشکل در جریان اغتشاشات عنوان شده