شهامت احمدی نژاد در ایستادگی مقابل آمریکا برای همه جهان الگو شد

شهامت احمدی نژاد در ایستادگی مقابل آمریکا برای همه جهان الگو شد

دارانیوز:بارلاس دوغو (Barlas Doğu) وزیر دفاع سابق ترکیه و مشاور ارشد دوغو پرینچک نیز خطاب به دکتر احمدی‌نژاد گفت: «ما شما را به ایستادگی در برابر آمریکا در نشست سازمان ملل میشناسیم. شما با شهامتتان برای تمام دنیا الگو شدید.»‌