جوان سرابی هلال احمر را سرکار گذاشت
در سراب رخ داد/

جوان سرابی هلال احمر را سرکار گذاشت

ماجرا مربوط به یک جوان سربی است. این جوان که به دلیل اختلاف خانوادگی از خانه خارج شده بود ، با اعلام آدرس کذب،نیروهای هلال احمر را چند ساعتی  و حتی کیلومترها به دنبال خودش کشاند.